ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE TİS İMZALANDI!

06 Eylül 2020, Pazar 822 Kişi

SENDİKAMIZIN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞÇİLERİ İÇİN VERDİĞİ 10 YILLIK MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANDI!..

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına TÜHİS (Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ile Sendikamız arasında Covid-19 salgın sürecinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri grev aşamasında sonuçlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

Hukuki Süreç

    Sendikamızın girişimleri ile 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Üniversite bünyesinde işçi çalıştıran taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğu Bursa 3. İş Mahkemesi kararı ile kesinleşmiş ve muvazaa kararı ile taşeron işçileri, hukuken işe ilk girdikleri tarihten itibaren asıl işverenin işçisi haline gelmiştir. Ancak bu yargı kararı idare tarafından “kadro bulunmadığı” gibi hukuk dışı bir gerekçeyle uygulanmamış ve işçiler taşeronda çalıştırılmaya devam ettirilmiştir.

    Taşeron işçileri örgütleyen ve Üniversite Rektörlüğü ile toplu iş sözleşmesi yapmak için gereken yasal çoğunluğu sağlayan Sosyal İş Sendikası, kağıt üzerinde taşeron işçisi olarak gözüken işçilerin de hukuken Uludağ Üniversitesi’nin işçisi olduğu gerekçesiyle, Uludağ Üniversitesi’nde yetkili sendika olduğunun tespiti için 2013 yılında dava açmıştır. 

   Davanın görüldüğü Bursa 8. İş Mahkemesi, muvazaa kararını da göz önünde bulundurarak “Sosyal İş Sendikası’nın Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde işletme düzeyinde toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için yasanın aradığı çoğunluğa sahip ve işletme düzeyinde yetkili sendika olduğunun tespitine” karar vermiş, mahkemenin verdiği karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşmiştir.

 Toplu İş Sözleşmesi İle Neler Kazandık?

    Yargı sürecinden sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yetki alan Sosyal İş Sendikası ile Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü adına TÜHİS (Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) arasında Covid-19 salgın sürecinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri grev aşamasında sonuçlanmış ve taraflar arasında toplu iş sözleşmesi bağıtlanmıştır.

    01.01.2020-31.12.2021 tarihleri arasını kapsayan toplu sözleşme ile işyerlerindeki çalışma koşulları iyileştirilmiş, ikramiye ve sosyal yardım kalemlerinde birçok kazanım sağlanmıştır.

    Sözleşme ile çalışanların brüt çıplak ücretlerine ilk altı ay için %5,50, ikinci altı ay için 5,75 zam yapılması, ikinci yıl için ücret zamları için 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ nün uygulanması kararlaştırılmıştır.

    Çalışanlara ilave tediye ödemeleri dışında ayrıca yılda iki ücret tutarında ikramiye, yıllık ek ödeme, altı ayda bir sosyal yardım ödemesi yapılması kararlaştırılan toplu sözleşme ile işe yeni girenlere asgari ücret zammı, yemek verilmeyen günlerde yemek ve servis kullanılmayan günler için vasıta yardımları, giyim yardımı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımları ile engellilik tazminatı hüküm altına alınmıştır. Yıllık izin süreleri, ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile hafta tatili çalışma ücretlerinde mevzuattaki düzenlemenin üzerinde kazanımlar sağlanmıştır.

    Uludağ Üniversitesi işçilerinin çok daha ileri kazanımları hak ettiğinin bilincindeyiz. Ancak ülkenin mevcut ekonomik-sosyal koşullarında ve sözleşmenin bağıtlanmasından önceki üye sayımızla Uludağ Üniversitesi’ndeki ilk toplu iş sözleşmemiz için yapılabilecek olanın en iyisinin ortaya konulduğunun bilinmesini isteriz.   

Şimdi Sendikamızı Yeni Üyeliklerle Büyütme Zamanı!

   Sosyal İş Sendikası Uludağ Üniversitesi’nde yıllardır taşeron sistemine karşı verdiği mücadeleyi, bu defa tüm çalışanların daha ileri ekonomik ve sosyal hak kazanımları için sürdürme kararlılığındadır.

     Şimdi yeni kazanımlar için Sosyal İş Sendikası’nı yeni üyeliklerle büyütme zamanıdır!

     Toplu iş sözleşmemiz tüm Uludağ Üniversitesi çalışanlarına hayırlı olsun!