ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ve BROŞÜRÜ

Paylaş

Sendikamız, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oylanacak Anayasa değişikliğini değerlendiren bir rapor ve broşür yayımladı.

Yayınlar, Genel Yönetim Kurulumuz tarafından "EMEĞİN HAKLARI, HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR!" başlıklı bir açıklamayla duyuruldu.

 

Sendikamız, 16 Nisan'da referandumda oylanacak Anayasa değişikliğini değerlendiren bir rapor ve broşür yayımladı. Yayınlar, Genel Yönetim Kurulumuz tarafından "EMEĞİN HAKLARI, HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR!" başlıklı bir açıklamayla duyuruldu.

Rapor ve broşürümüzü, Genel Yönetim Kurulumuzun açıklamasının sonunda bulabilirsiniz.


EMEĞİN HAKLARI, HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR!


    AKP’nin 15 yıldır devam eden iktidarı, Türkiye’de emekçilerin haklarına yönelik en ağır saldırının yaşandığı dönem olmuştur.
-    Özelleştirmeler ile halkın varlıkları sermayeye peşkeş çekilmiş; taşeronlaştırma ve piyasalaştırma politikaları ile kamu adım adım yok edilmiştir.
-    İstihdamda bir artış yaşanmadığı gibi işsizlik daha da ağırlaşan bir sorun haline gelmiştir. Gerçek işsizlik yüzde 20’lere ulaşmıştır.
-    İşçilerin haklarını ve çalışma koşullarını düzenleyen mevzuat sermaye lehine değiştirilmiştir. Mevzuat esnek ve güvencesiz istihdam ve esnek çalışma temelinde baştan aşağı yenilenmiştir.
-    İşçilerin iş güvencesinden ve temel haklarından yoksun bir biçimde çalıştırılmasına yol açan istihdam biçimleri yaygınlaşmış, iş güvencesi kuşa çevrilmiş, taşeronlaştırma zirveye çıkmış, kiralık işçiliğe izin verilmiş, “modern kölelik” geri getirilmiştir.
-    AKP döneminde, işçilerin çalışma süreleri fiilen artarken, gerçek ücretleri gerilemiş; geniş emekçi kesimler açlık ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir.
-    AKP iktidarında işçi sağlığı ve güvenliği yok sayılmış, işçi cinayetleri hız kazanmış, Türkiye koca bir işçi mezarlığına dönüşmüştür.
-    Kadın emekçilere yönelik ayrımcılık tavan yapmış; kadınlar güvencesiz istihdama mahkûm edilirken, “3 çocuk” söylemine hapsedilmiştir.
-    Sendikal hak ve özgürlükler üzerindeki 12 Eylül yasakları aynen korunmuş, sendikasızlaştırma politikaları sürdürülmüş, yandaş sendikacılık teşvik edilirken, mücadeleci sendikacılık bastırılmaya çalışılmıştır.
-    Sendikalaşma yüzde 6’ya kadar gerilemiş, işkolu barajı ve işyeri barajı ile toplu sözleşme hakkına set çekilmiştir. Grev erteleme adı altında getirilen grev yasakları ile grev hakkı fiilen askıya alınmıştır. Toplu eylem hakkı gaz bombalarının sisinden görünmez hale gelmiştir.
    Bütün bunlar yetmezmiş gibi, AKP, Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında esnek ve güvencesiz çalışmayı daha da yaygınlaştırmaya, kıdem tazminatı hakkımız başta olmak üzere tüm kazanımlarımızı yok etmeye, Türkiye’yi ucuz emek cenneti haline getirmek için emeğe yönelik yeni saldırılara hazırlanmaktadır.
    Bütün bu gerçekler ışığında söyleyecek olursak; Nisan ayında yapılacak Anayasa referandumunda, sadece Anayasa değişikliği değil, AKP’nin son 15 yılda işçi sınıfına yönelik tüm politikaları da oylanacaktır. Tam da bu noktada, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, ağır sömürüye, kötü çalışma koşullarına, işçi cinayetlerine, sendikal yasaklara ve hak ihlallerine karşı, “HAYIR” diyeceğiz.
•    Sermaye için 100 günde kiralık işçiliği yasalaştırıp, taşeron işçilere kadro sözünü 1,5 yıldır tutmayanlara “HAYIR” diyeceğiz.
•    Soma’da 301 işçiyi mezara yollayıp yerin üstündekilere tekme atanlara, “güzel öldüler” diyenlere, işçi cinayetlerine “kader-fıtrat” diyenlere “HAYIR” diyeceğiz.
•    “İşverenlerin kâbus görmesini istemeyiz” deyip kıdem tazminatını fon aracılığıyla yok etmek isteyenlere “HAYIR” diyeceğiz.
•    “İstemenin sonu yok” deyip, milyonlarca işçiyi açlık sınırının altına itenlere “HAYIR” diyeceğiz.
    Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek kişiye teslim eden, kuvvetler ayrılığını yok eden, Meclisi işlevsizleştiren, yargı bağımsızlığını yok eden ve demokrasi yerine Tek Adam Rejimini dayatan Anayasa değişikliğine “HAYIR” diyeceğiz.
    Emeğin hakları, halkın özgürlüğü ve ülkenin geleceği için HAYIR diyeceğiz! Haklarımızı sermayeye, geleceğimizi tek adama, demokrasiyi Saraya teslim etmeyeceğiz!  Gerçekten demokratik bir Türkiye için, emeğin Türkiyesi için HAYIR diyeceğiz!
    Tüm üyelerimizi ve tüm işçileri 16 Nisan’da “hayır” demeye, işçilerin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz!
    Tüm üyelerimizi ve tüm işçileri, tek adam rejimine karşı durmaya, referandumdan “hayır” çıkardıktan sonra gerçekten demokratik ve emekten yana bir Anayasa için birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz!
                
SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

                  
Anayasa değişikliği raporu    Anayasa değişikliği broşürü
Paylaş