AÇIKLAMA: ÇOMÜ'DE MUVAZAA DAVASI LEHİMİZE SONUÇLANDI!

Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki (ÇOMÜ) taşeron ilişkisinin hukuka aykırı olduğu ve işçilerin ÇOMÜ'nün işçisi olduğu konusundaki muvazaa davası sonuçlandı. Mahkeme sendikamız lehine karar vererek ÇOMÜ'deki taşeron ilişkisinin muvazaalı olduğunu kesin olarak tespit etti.

Genel Yönetim Kurulumuzun konu ile ilgili açıklamasının tam metni için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

 

   ÇOMÜ'DE MUVAZAA DAVASI LEHİMİZE SONUÇLANDI!

 


01.08.2012

BASIN AÇIKLAMASI

ÇOMÜ’DE MUVAZAA DAVASI LEHİMİZE SONUÇLANDI!

TAŞERON ŞİRKETİN İŞÇİLERİ ARTIK ÜNİVERSİTENİN İŞÇİSİ!

SENDİKAMIZA ÜYE TAŞERON İŞÇİLERİN TOPLUSÖZLEŞMEDEN YARARLANMA HAKKINI DOĞDU!

DAVAYI KAZANDIK, SIRA HAKLARIMIZI ALMAKTA!

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) taşeron şirkette çalışan işçiler Sendikamızda örgütlenmişti. Sendikamız, ÇOMÜ’deki taşeron ilişkisinin muvazaalı, yani hileli olduğunun tespit edilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık tarafından görevlendirilen iş müfettişleri, yaptıkları inceleme neticesinde “muvazaa”yı bir raporla tespit etmişti.

ÇOMÜ Rektörlüğü’nün müfettiş raporuna yaptığı itiraz nedeniyle, itiraz davası Çanakkale İş Mahkemesi’nde görülmeye başlanmıştı. Çanakkale İş Mahkemesi’nde bugün sabah davanın son duruşması görüldü. Mahkeme, ÇOMÜ Rektörlüğü’nün yaptığı itirazı reddederek, müfettiş raporunu onadı. Böylece dava sendikamız ve üyelerimizin lehine sonuçlandı. Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereği, itiraz üzerine iş mahkemesi tarafından verilen karar kesin olduğu için, iş müfettişlerinin “muvazaa” raporu kesinleşmiş oldu.

Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği, mahkeme kararının doğurduğu hukuki sonuçlar açık ve nettir:

  1. Taşeron şirketin, tescili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edilir. Dolayısıyla taşeronun Üniversitesi ile ilişiği kesilir.

  2. Taşeron şirketin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılır.

  3. Taşeron şirkete ve asıl işverene idari para cezası uygulanır.

ÇOMÜ’de örgütlenme çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana, taşeron ilişkisinin ortadan kalkması ve işçilerin, asıl işveren olan Üniversite’nin işçisi olarak çalışması için mücadele ediyorduk. Bugün itibariyle, bu mücadelemizde hukuken zafere ulaştık. Mahkeme kararı gereği, ÇOMÜ’de taşeron şirkette çalışan işçiler, başlangıçtan itibaren, yani Üniversite’de işe ilk girdikleri tarihten itibaren, asıl işverenin yani ÇOMÜ’nün işçisi haline gelmiştir.

Dahası, ÇOMÜ’de yetkili sendika Sosyal-İş Sendikasıdır. Sosyal-İş Sendikası ile ÇOMÜ Rektörlüğü arasında imzalanan ve 1 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihleri arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi halen yürürlüktedir. Böylece, sendikamız üyesi tüm işçilerin, bu toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı doğmuştur. Sendikamıza halen üyeliği devam eden işçiler, artık toplu iş sözleşmesi kapsamına girmiştir.

1 Ocak 2011 tarihinden bugüne kadar geçen 18 aylık süre için toplu iş sözleşmesinde Üniversite’nin kadrolu işçilerinin sahip olduğu ücret, ikramiye ve mali haklar ile işçilerin taşerondan aldığı ücretin kıyaslanması ve 18 aylık süre için doğan farkların sendikamız üyesi işçilere ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca Üniversite’de yeni bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar, artık üniversitenin işçisi haline gelmiş olan işçilerin, ücret, ikramiye ve mali haklarının toplu iş sözleşmesine göre ödenmesi zorunluluğu oluşmuştur.

Bilindiği üzere, taşeronda çalışan üyelerimizin bir kısmı 2012 yılının başlarında Üniversite’nin baskısı ve işe geri almama tehditleri üzerine sendikamızdan istifa etmiştir. Sendikamızdan istifa eden eski üyelerimiz ise, 1 Ocak 2011 ile istifa ettikleri tarih arasında toplu sözleşmeden doğan farklara hak kazanmıştır. Sendikamızdan istifa eden işçiler ile hiç sendikamıza üye olmamış olan işçiler, sendikamıza üye oldukları takdirde, üyeliklerini Üniversite’ye bildirmemizle birlikte toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek ve toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklara hak kazanacaktır.

Yine benzer biçimde sendikamızın üyesi iken işten çıkarılan tüm işçiler, 1 Ocak 2011 tarihi ile işten çıkarılma tarihlerine kadar geçen süre için toplu sözleşmeden doğan farklara hak kazanmıştır. Öte yandan bu mahkeme kararı, işten çıkarılan üyelerimizin ÇOMÜ’ye işe iade edilmesi için açtığımız işe iade davaları bakımından da önemli bir dayanak teşkil etmektedir.

Sendikamız, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından, mahkeme kararının uygulanması, işçilerin Üniversite bünyesine geçirilmesi ve toplusözleşmeden doğan haklarının ödenmesi hususlarını görüşmek üzere ÇOMÜ Rektörlüğü’nden bir kez daha randevu isteyecektir. Bizzat ÇOMÜ Rektörü ve ÇOMÜ yetkilileri defalarca kamuoyuna “Mahkeme kararına saygılı olacağız, gereğini yapacağız” diye açıklamalar yapmıştır. Dolayısıyla Sendikamız, ÇOMÜ Rektörlüğü’nden mahkeme kararının gereğini yapmasını talep edecektir. Sendikamız, gerek mahkeme kararının uygulanarak soruna çözüm bulunması, gerekse işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması için her türlü diyaloga açıktır ve sorunu öncelikle görüşme yoluyla çözmeye hazırdır.

ÇOMÜ’de üyelerimiz ve kamuoyunun desteğiyle yürüttüğümüz mücadele neticesinde, hem taşeron işçilerin Üniversite’nin işçisi sayılmasını hem de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkının doğmasını sağlayan hukuki bir durum ortaya çıkmıştır. Bu kazanım, yalnızca ÇOMÜ işçileri için değil Türkiye’de taşeronda çalışan yüz binlerce işçi için de önemlidir ve emsal teşkil edecektir.

Dolayısıyla, bu kazanımımız Türkiye işçi sınıfına armağan olsun!

Son olarak, sendikal örgütlülük bilinci ile hareket eden tüm üyelerimize, bizden desteklerini esirgemeyen Eğitim Sen Çanakkale Şubesi yönetici ve üyelerine, emek ve meslek örgütlerine, sevgili ÇOMÜ öğrencilerine, Çanakkale kamuoyuna ve konuyu gündemde tutan Çanakkale basınına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haklıyız, kazanacağız” dedik, haklıydık ve kazandık. Haklı olduğumuzu tüm kara çalmalara, asılsız iddialara, sendikamıza ve üyelerimize yönelik tüm ithamlara rağmen bir kez daha yargı önünde ispatladık.

Sırada haklarımızı almak var.

Üyelerinin ve işçilerin hakları için Sosyal-İş Sendikası’nın yılmadan mücadelesini sürdüreceğini bir kez daha kamuoyuna ilan ediyor, ÇOMÜ’de çalışan ve sendikamız üyesi olmayan tüm işçileri hızla sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz.

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Paylaş