Yetkimize yapılan itiraz derhal geri çekilmelidir

Paylaş

İstanbul Eczacılar Kooperatifi yönetiminin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamıza verilen yetkiye itiraz etmesi üzerine Genel Yönetim Kurulumuz yazılı bir açıklama yaptı.

Aşağıdaki bağlantıdan açıklamanın tam metnine ulaşabilirsiniz.

dosya Yetkimize yapılan itiraz derhal geri çekilmelidir


İSTANBUL ECZACILAR KOOPERATİFİ YÖNETİMİ

YETKİMİZE YAPTIĞI İTİRAZI DERHAL GERİ ÇEKMELİDİR

16 Ocak 2013

Sendikamızın İstanbul Eczacılar Kooperatifi’ndeki sendikalaşma çalışmaları 2012 Nisan ayında başlamıştır. Başarılı bir örgütlenme çalışmasının ardından 2012 Haziran ayında çoğunluk sağlanmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunulmuştur. Bakanlık, başvurumuzu inceleyerek, söz konusu işletmede işçilerin yüzde 50’sinden fazlasının sendikamıza üye olduğunu ve çoğunluğu sağladığımızı belirten yazısını 22 Kasım 2012 tarihinde hem sendikamıza hem de İstanbul Eczacılar Kooperatifi’ne bildirmiştir.

Bakanlığın çoğunluk tespiti, eski yasanın öngördüğü %50’den fazla işçinin sendikaya üye olması şartını fazlasıyla aşmış olduğumuzu göstermektedir. Bununla birlikte, sendikalar yasası değişmiştir. Yeni yasada sendikanın yetki alabilmesi için gerekli en az üye oranı %40’a indirilmiştir. Sonuç olarak sendikamızın üye sayısı İstanbul Eczacılar Kooperatifi’nde toplu sözleşme yapmak için gerekli çoğunluğun çok üzerindedir.

Ancak İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetimi Bakanlığın bu kararına itiraz etmiştir.

Sendikamız, birer demokratik kuruluş olan kooperatiflerde çalışanların sendikamızda örgütlenmesine özel bir önem vermektedir. İstanbul Eczacılar Kooperatifindeki örgütlenme süreci boyunca sendikamız ve üyelerimiz, iş barışının bozulmaması ve iş akışının aksamaması için azami çaba göstermiştir. Sendikamız bugüne kadar, kooperatifin herhangi bir şekilde zarar görmemesi ve kamuoyunda tartışılmaması için, örgütlenme sürecinde yaşanan haksız uygulamaları, baskı ve yıldırma politikalarını İstanbul Ecza Kooperatifi yönetimiyle diyalog kurarak engellemeye çalışmıştır.

Buna rağmen; İstanbul Ecza Kooperatifi Yönetimi, demokratik bir kuruluşu yönetme bilincinin ve sorumluluğunun uzağında, 12 Eylül’den kalma anti-demokratik yasalarının arkasına sığınarak Kooperatifin çalışanlarının toplu sözleşme hakkını geciktirme ve uzayan mahkeme süreçlerinden yararlanarak sendikal örgütlülüğü ortadan kaldırma çabası içine girmiştir.

İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetimi’nin bu itirazı, çalışanlarının yasal ve demokratik hakkını engellemenin yanı sıra, İstanbul Ecza Kooperatifi'nin kuruluş felsefesi ile de taban tabana zıt bir yönetim anlayışını yansıtmaktadır.

İstanbul Ecza Kooperatifi çalışanları, AKP Hükümeti’nin Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’nu TBMM’de aylarca bekletmesinden dolayı bir mağduriyet zaten yaşamıştır. Bugün Kooperatif yönetiminin yapmış olduğu bu itiraz nedeniyle, işçilerin toplu sözleşme hakları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır.

Öte yandan söz konusu itiraz, eczacıların ilaç üretim ve dağıtım firmaları karşısında hak ve çıkarlarını korumak, hükümetlerin uygulamaları karşısında örgütlü hareket edebilmek amacıyla, binlerce eczacının büyük zorluklarla yarattıkları, demokratik, dayanışmacı değerlere sahip bir kurumu tehlikeye atmaktadır. Kooperatifin asıl sahipleri olan üye eczacılar, İstanbul Eczacılar Kooperatifi yönetiminin itirazı nedeniyle ortaya çıkan bu gergin ortamın, sıradan bir işçi-işveren çatışması haline dönüşmesine ve kooperatifin zarara uğratılmasına izin vermemelidirler.

Tüm bu nedenlerle, İstanbul Eczacılar Kooperatifi Yönetimi'nden toplu sözleşme yetkimize yaptığı itirazı derhal geri çekmesini talep ediyoruz.

Söz konusu itirazın geri çekilmemesi durumunda sendikamız, örgütlenme çalışmaları boyunca gösterdiği kararlılığı, üyelerimizin toplu sözleşme hakkını bir an önce hayata geçirmek için de gösterecektir. Bunun için her türlü demokratik, meşru ve yasal yolları en etkin şekilde kullanacağımızın bilinmesi gerekir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİSK/ Sosyal -İş Genel Yönetim Kurulu

Paylaş